Voorwaarden

Garantie & aansprakelijkheid


Onderstaand garantie- & aansprakelijkheidsartikel is overgenomen uit de algemene voorwaarden van Weckx B.V.

ARTIKEL 8. ALGEMENE BEPALINGEN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN WECKX

8.1. Weckx geeft de garantie de overeenkomst als een goed vakman uitvoeren. Deze garantie geldt uiteraard tevens voor eventuele herstelwerkzaamheden.

8.2. Weckx garandeert voorts steeds bij geschillen c.q. klachten een oplossing na te streven die praktisch is en redelijk, ongeacht de vraag of dezen rijzen in de relatie tussen partijen dan wel tussen Klant en derden.

8.3. Weckx verricht werk c.q. opdracht uitdrukkelijk voor rekening en risico van Klant.

8.4. Weckx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

8.5. Weckx is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan personen zoals letsel of overlijden, of aan zaken, noch is Weckx aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, schade aan schilder-, binnen- en installatiewerk.

8.6. Gelet op de aard van Weckx’ werk kunnen onveilige situaties ontstaan, hetgeen de plicht verklaart op de Klant om de werkplek c.a. niet gelijktijdig te laten bewerken door derden, als beschreven in art. 18 dezes.

8.7. Klant is gehouden alle schade aan Weckx, de door Weckx ingeschakelde derden c.q. zijn resp. hun nabestaanden te vergoeden die voortvloeit uit of verband houdt met het doen ontstaan, laten voortduren of onvoldoende voorkomen van onveilige situaties op of rondom de werkplek in kwestie.

8.8. Mocht Weckx ondanks voorgaande bepalingen toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is deze schade beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht.

8.9. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is c.q. uit meerdere facturen bestaan, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van Weckx van waaruit het schadeveroorzakende feit of nalaten voortvloeit.

8.10. De in lid 8 en 9 bedoelde bedragen worden verminderd met de door de Klant bedongen en door Weckx verleende crediteringen.

8.11. Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen dezelfde opdracht, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één, aldus dat de aansprakelijkheid van alle gebeurtenissen worden beperkt conform dit artikel.

8.12. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Weckx uitgaan boven het bedrag dat onder haar bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

8.13. Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all-in bedrag van € 10.000,-.

8.14. Indien derden een vordering instellen tegen Weckx, verband houdende met de uitvoering van het werk, vrijwaart Klant Weckx en/of de door Weckx ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van Weckx en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Kies je land

We geven je graag zo snel mogelijk inzicht in de juiste prijzen en verzendkosten.